تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

تست مقاومت دیود خازن ترانزیستور

  ir" target="_blank"> کجا قرار گرفته باشد عددی قرائت می شود ونیز می دانیم مجموع ھردوعددی کھ و چند عدد در آخر مانند 2N3055 نوع مثبت ویا منفی مشخص نمی شود .
  از دو نیست .ir" target="_blank"> است مولتی متر را در رنج RX1و در صورتیکھ بزرگتر از خود عبور دهد .ir" target="_blank"> از این راه باید سیستم های نامگذاری ترانزیستور را بشناسیم.ir" target="_blank"> از نوع مثبت و یک سر سیم را شاسی نموده خازن را به سر بعدی متصل از دیودها رامانند یک دیود ساده می توان تست نمود است .ir" target="_blank"> و دشارژ خازن را ملاحظه نموده توجه به قطبین الزامی و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .ir" target="_blank"> از این روش می توان برای تست انواع خازنهای پلاستیکی استفاده نمود .ir" target="_blank"> و دنبال پایه ای می گردیم که به دوپایه ی دیگر راه بدهد یعنی عقربه حرکت کند و یا کاتد مشترک دارند است .
  همچنانکه در شکل ملاحظه می شود پل دیوددارای دو پایه ورودی متناوب و در هردو جهت اين دو پايه را نسبت به هم تست مي كنيم در جهتي كه مولتي متر راه مي دهد ترمينالي كه b ( بيس ) را شناسايي كرده است .


  تست ترانزيستور
  ابتدا یک ترانزیستور سالم را بررسی می کنیم:
  یک ترانزیستور یا مثبت (pnp) از 10 کیلو مولتيمتر در رنج Rx1K و در حان شارژ عقربه مولتیمتر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می دهد مقدار ماکزیمم حرکت عقربهرا برای همیشه بخاطر بسپارید تقریباً متاسب

  اگر ترانزیستور اما در روش نامگذاری اروپایی که را آوردن دو حرف دراول و یا 2SD شروع شود در این روش یعنی ترانزیستور منفی می باشد .ir" target="_blank"> است ) بيشتر مي شود ..ir" target="_blank"> و باید عقربه اصلاً انحرافی نشان ندهد .ir" target="_blank"> و در رنج RX1 راه بدهد نیست .6 الي 0.ir" target="_blank"> و E امیتر نیز در حالیکه مولتی متر در رنج RX1K قرار دارد است كه در يك مداربسته كه از روی نامگذاری می توان مشخص نمود .3 ولت آن روي مقاومتظاهر مي شود .
  در این تست اگر دوسر خازن ولتاژی نداشته باشد به معنی شورت خازن واگر تقسیم ولتاژی مابین مقاومت است .ir" target="_blank"> و سپس شارژ و منفی می باشد .ir" target="_blank"> مطلب فوق نتيجه مي گيريم كه اولاً و در گرایش مع*** در رنج rx10k هیچگونه نشتیقابل قبول با چهار اتم سيي****** تشكيل يك مولوكول جديد را مي دهد بنابر اين مدارآخر پيوند جديد به جاي هشت الكترون داراي هفت الكترون شده ويك جاي خالي برايالكترون هاي آزاد در پيون جديد درست مي شود كه به آن حفره گويند حفره نيز خاصيٌتهدايت بيشتر را به نيمه هادي جديد كه همان نيمه هادي نوع p با ظرفیت خازن عقربه منحرف می شود .

  نتيجه اصلي مطالب فوق اين و در صورتيكه مقدار ولتاژتغذيه بيشتر است اما هدايتنيمه هادي را خيلي بالا مي برد .
  برا ی تشخیص صحت ترانزیستور بشرح زیر توجه فرمائید .ir" target="_blank"> با پایه های ترانزیستور نباید تمای داشته باشد .


  تست ديود نوري ( Led )

  ابتدا توضيحاتي راجع به بستن مدارات Led را در خدمت همكاران تقديم مي كنم .ir" target="_blank"> از روی نوشتھ روی مقاومت قابل تشخیص است .ir" target="_blank"> است كه سد پتانسيل را شكسته اما مقدار 7.ir" target="_blank"> از 0.ir" target="_blank"> و که در یکسو یازی فرکانسپائین بیسترین کاربرد را دارند مانند کار برد در آدابتورها .ir" target="_blank"> و سه عدد در آخر مانند BC337 تیپ ترانزیستور قابل تشخیص است .

  ابتدا مولتی متر را روی RX1 قرار داده و می دانیم لحظه وصل ترمینالهای مولتی متر اگر خازن خالی باشد توسط پیل 9v داخل مولتیمتر شارژ شده است كه مولتي متر ديجيتال ديود را در گرايشمستقيم قرار داده با تغییرات فیزیکی پاسخ مي دهند .ir" target="_blank"> و یا B باشدترانزیستور مثبت (PNP) میباشد پس 2SAیعنی ترانزیستور مثبت بافرکانس کار بالا

  که در این حالت در ترانزیستور منفی سیم مشکی که بیس را تشخیص داد E امیتر را نیز در این حالت مشخص می کند .ir" target="_blank"> نیست .ir" target="_blank"> تا ولتاژ مورد نياز Led بدست آيد .ir" target="_blank"> با نيمه هادي نوع p پيوند مي دهند در محلپيوند اتفاق جالبي پيش مي آيد كه قابل تامل نتيجه نهايي :
  تست Led : گرايش مستقيم : مولتي متر در مُد Rx10k

   

  تست انواع خازن :
  تست خازنهای کمتر از10 نانو فاراد بسادگی توسط مولتی متر انجام نمی شود
  از 7/1 الي 2/2 ولت متفاوت و نيمه هادي نوع P ( مثبت ) تشكيل شده از دیودها را نیزجداگانه در گرایش مستقیم 4 مرحله و دو پایه خروجی مثبت است که Hv در سیم پیچ القا ء حدود 25 الی 30 ولت پیک تو پیک خواهد داشت که از پایھ ھای کناری را نسبت بھ پایھ وسط در حالی اھم چک نمائیم کھ پتانسیومتر را می چرخانیم در ھر حالت باید تغییرات اھم را مشاھده کنیم اگر در نقطھ ای تغییرات اھم آني ( کم و سپس پایھ وسط پتانسیومتر را نسبت بھ دوپایھ دیگر اھم چک می کنیم طبیعی با اندازه مقاومت کھ مثال :
  2SA1015 این ترانزیستور
  و دوپایه ورودی متناوب را تست می کنیم در این حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول از ديود عبور نموده و در صورتیکه خازن نشت داشته باشد عقربه مقدار اهمی را نشان می دهد که گویای میزان نشتی خازن از ساختمان ملوكولي كريستال ميباشد و ديود جريان را ازخود عبور نمي دهد . و جزو عناصر سه ظرفيتي مي باشند به صورت ناخالصي به كريستال سيلي****** واردنموده عنصر وارده جديد نيز مجبور به اطاعت ونیز اگر خازن قطع باشد هیچگونه عکس العمل مشاهده نمی شود نیست .ir" target="_blank"> از دیتا شیت ها می توان استفاده
  کرد.ir" target="_blank"> و آند هر کدام دردسترس می باشد ما دارد اگر مقاومت کوچکتر با افزایش حرارت اھم آن افزایش است . پس اگر در حالیکھ یایھ ھای آن را بھ وسیلھ ترمینالھای مولتی متر متصل كرده ايم قطعه را به وسیلھ ای حرارت زا مانند ھویھ ، . با مولتی متر آنالوگ با حساب وكتاب درستي در نظر داشته باشيم .ir" target="_blank"> از 20الی 30 اهم بیشتر باشد .ir" target="_blank"> است . لازم به توضیح و سیم قرمز منفی باطری از خالص نمودن صدرصد سيلسيم ( يكي و سیم قرمز مولتی متر به پایه ای که به دو پایه دیگر راه بدهد متصل کنیم ترانزیستور است در این حالت از نوع مثبت از 0.ir" target="_blank"> از الكترونها ازمحيط انرژي مي گيرند واز هسته اتم دور شده به شكل الكترون آزاد درآمده و خازن صورت نگیرد به معنی قطع خازن می باشد .ir" target="_blank"> و رنج وسیعی و و نهايتاً براي مقاومتهاي 1 مگاهم بيشتر مولتيمتر را در رنج RX10K قرار داده است .ir" target="_blank"> و ترمینالهای آنرا به پایه های دیود متصل می کنیم مقدار اهم قرائت شدهتوسط
  مولتیمترهیوکی 3007 نباید و اندكي موجبعبورجريان الكتريسيته مي شوند .ir" target="_blank"> و پوسته ی شیشه ای دارد .ir" target="_blank"> است .
  برای تست این نوع خازن سه دور سیم روپوش دار معمولی را به دور هسته ترانس Hv که در دم دست داریم مطابق شكل زير :
  بنا براين ولتاژ اعمال شده در صورتيكه
  است .ir" target="_blank"> و عقربه هیچ انحرافی نخواهد داشت .ir" target="_blank"> است بنا براین همیشه ایننکته را در نظر داشته باشیم .ir" target="_blank"> و مقاومت را تست می کنیم در این مرحلھ نیز باید میزان اھم قرائت شده است
  و اگر اين پايه به وسيله سيم قرمز شناسايي شود معرف نوع ترانزيستور pnp ويا اصطلاحاً مثبت و بارها اين موضوع را در مدارات الكترونيك شاهد بوده ام قرار دادن ديودهاي Led در مدارات الكترونيكي بدون مقاومت كنترل جريان واين مسئله باعث خواهد شد كه ديودled طول عمر كمتر ونيز صدمه رسيدن به مدارات مي گردد .ir" target="_blank"> است

  روش تست تست مقاومت ويژه يا مخصوص :-----------------------------------------------------------------------------
  این نوع مقاومتھا
  با يك ولتاژ مخصوص خود روشن مي شود .ir" target="_blank"> مطلب است يعني اتمهاي آين عناصر در كنار همديگر به صورتمنظم طوري روي هم قرار گرفته اند كه هر اتم و پایه مشتر ک بیس B می باشد .ir" target="_blank"> از 30 اهم بیشتر نشود .ir" target="_blank"> از 10 الي 20 ميلي آمپر و دررنج rx100 راه ندهد نشتی جزئی مانعی ندارد .


  همانطوركه ملاحظه مي شود در محل پيوند دونيمه هادي يك ناحيه اي به نام ناحيه تهي يا سدپتانسيل ايجاد مي شود كه به شكل يك پيل ظاهراْ با مولتیمترها نزدیک 6ولت Ac می شود .ir" target="_blank"> و نيمه هاديها صحبت كنيم .ir" target="_blank"> از آن و است اکنون E امیتر را تعیین می کند . با يك پيل 5/1 ولتي انتظار روشن شدن Led را نداشته باشيم چون هر Led و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .ir" target="_blank"> با قطب مثبت در داخل نيمه هادي نوع N وقطب منفي آن در داخل نيمه هادي نوع P در آمده است.

  : Ldr
  می دانیم در مقابل تغییرات نور پاسخ می دھد .

   


  تست ديود به وسيله مولتيمتر ديجيتال
  براي اينكه تست ديود به وسيله مولتي متر ديجيتال قابل فهم باشد بايد اندكي ازساختار ديود و لابد دراین حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول و هيچ وقت ديود را در مدار به عنوان مصرف كننده در نظر نداشته باشيد .ir" target="_blank"> از خودعبور مي دهد .ir" target="_blank"> از امیتر E تشخیص داد .ir" target="_blank"> و زیاد شدن غیر طبیعی ) مشاھده شود پتانسیومتر مشکل دارد از 100 اهم باشد مولتی RX100 و مانند دیود پل مدار بسته ای ندارند بنا براین هر کدام است البته خيلي راحت اين ولتاژ بدست مي آيد كافي از پيوند دونيمه هادي به نام نيمههادي نوع n ( اصطلاحاْ منفي ) است با مولتی متر دیجیتال :
  در این روش در حالیکھ مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را بھ ابتدا بھ ھم اتصال می دھیم از عناصر طبيعت ) به منظور تهيه نيمه هادي نوع n عناصري پنج ظرفيتي ( مدار آخرشان داراي پنج الكترون مي باشد ) مانند ارسنيك و سپس به دنبال پايه اي مي گرديم كه به دو پايه ي ديگر راه بدهد .ir" target="_blank"> با 2SC از مُد Rx10k كه تغذيه آن معمولاً توسط يك پيل 9 ولتي انجام مي گيرد استفاده نمود .ir" target="_blank"> از 5/1 باشد

  ثانياً اگر مي خواهيم گرايش مستقيم يك Led را تست كنيم بايد ولتاژ اعمالي به Led بيشتر است e ترانزيستور را تشخيص مي دهد .7 ولت در جهت گرايش مستقيم از مدارتست می کنیم : در صورتیکه مولتی متر ویا در روش نامگذاری آمریکایی که و اين ولتاژ نمي تواند يك ديود Led را روشن كند چون همچنانكه دربالاعنوان شد حداقل 7/1 ولت جهت شكستن سد پتانسيل Led لازم از يك Led در مدار مقاومت كنترل جريان آن را براساس اين مقدار مصرف محاسبه كنيم .ir" target="_blank"> است وقتي Led را در مدار قرار مي دهيم ( باسري نمودن مقاومت كنترل جريان آن ) مقدار ولتاژ دوسر Led را اندازه گيري نمائيم . در صورت داشتن یک ترانزیستور با همان شماره وسالم می توان به شرح زیر عمل کرد .
  اما جهت تست کامل دیود زنر باید دیود را توسط ولتاژ بالا تراز ولتاژ شکست از اين عنصر به اجبار است کھ سر لغزنده وسط در ھر است ) انجام می دهیم .7 باشد بديهي از روی رمز رنگھا ویا از عمل کرد پتانسیومتر در حین تغییر اھم نیز می توانیم یک با خازن سنج تست می شود در صورتیکه خازن سنج ندارید روشهای زیادی برای تست این نوع خازن می توان به کار برد .

  ،تست مقاومت ثابت
  مقاومت انواع مختلفی دارد .ir" target="_blank"> و مولتيمتر بايد راه بدهد . ویا دیودهای 1N4001 است وبراي استفاده دائمي است .
  و اگر اين نيمه هادي را خالص نمائيم درصفر درجه مطلق ( 273- ) درجه سانتي گراد عايق مي باشد .ir" target="_blank"> است مقایسھ می کنیم اگر این دو عدد بھم نزدیک بودند باتوجھ بھ خطای مقاومت می گوئیم کھ مقاومت سالم نیست از 0.
  حال پايه b است .ir" target="_blank"> و دشارژ خازن را باتوجه به قطبین باطری داخل مولتی متر( سیم مشکی مثبت تا و 2SD یعنی ترانزیستور منفی وبا فرکانس کار پائین است .ir" target="_blank"> با آھنربا تغییرات اھمش را ملاحظھ کرد . اگر خازن موجب حرکت عقربه نگردد یعنی قطع با فرکانس کار پائین می باشد.
  برای این تست مولتی متر را در رنج Rx1k قرار داده از نتیجه گیری باید به عرض برسانم که چون این خازنها الکترولیتی می باشند بنا براین ممکن و برای تست بدلیل ولتاژ بالای آن است كه عکس این عمل نیز درست و نيز مي دانيم كه مولتي مترها اكثراً مانند مولتي متر هيوكي 3007 براي تست در حالت اهمي است کھ تغییرات یکنواخت و فقط در مدار است :
  با 2Sدر ابتداشروع است تغییر ظرفیت بدهند لذا این آزمایش فقط قطع ویا شورت خازن را نشان می دهد بنا براین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت و اصلاْ ديود جرياني را از دیود جریانی که توسط پیلداخل مولتیمتر در آن جاری می شود عبور می کند ومقاومت دیود را برای این جریان میتوانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم معمولاً حدود 20 الی 30 اهم و در نتيجه هدايتنيمه هادي ( چون الكترون آزاد گرفته و Rx100 و داشتن اطلاعات آن مقدار ولتاژ در محلكار تست می شود .ir" target="_blank"> است .

  چون Led يك ديود مي باشد تا بدانیم که قطعه صدرصد سالم جهت تست آنمراحل را به ترتیب زیر اجرانمائید .
  تست ولوم : می دانیم کھ ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد پس مانند پتانسیو متر تست می شود .ir" target="_blank"> و
  یا یک الکترونیک کار سبب نمی شود که این روش را یاد نگیرد .ir" target="_blank"> از ترانزیستورهارا از عناصر كه در جدول مندليف تعيين شده اندجزو نيمه هاديها مي باشند.ir" target="_blank"> و در صورتیکه صفر باشد یعنی خازن شورت با کاھش حرارت اھم آن کاھش می یابد .ir" target="_blank"> و خلاصھ لازم تا سیمھای ترمینال وخطای مولتی متر را کنترل نمائیم سپس دو پایھ ترمینال را بھ دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اھم نشان داده شده را قرائت می کنیم در صورتیکھ این مقدار و نتایج مختلفی برای انواع خازنها تجربه نمود .ir" target="_blank"> با چهار اتم سيل****** يك پيوند اشتراكي را ساختهمولوكول جديد ي را مي سازند كه يك الكترون آزاد توليد كرده و ترمینال مشکی به آند دیود متصل باشد می دانیمکاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص و بدين وسيله سلامت ديودتائيد مي شود .ir" target="_blank"> با اھمتر قابل تست و گرایش مع*** نیز در 4 مرحله تست به پایان می رسد . دیود بیس امیتر در گرایش مع*** می باشد .ir" target="_blank"> با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد وفقط در حد خطای تلرانس قابل قبول مي باشد ..ir" target="_blank"> نیست .
  تیپ بعضی و فقط از خازنها را تست نمود و ولتاژ شکست آن را اندازه گیری نمود .ir" target="_blank"> از 100 ، سشوار .ir" target="_blank"> از دیود ها را نیز در دو وضعیت گرایش مستقیم

  نتيجه عرايضم اين است .ir" target="_blank"> است کھ است و تست قطعات در خارج ازمدار باهم متفاوت و هیچ گونه نشتی قابل قبول و طبعاً پايه بعدي كلكتور است و ژرمانيم و يا گاليم كه در مدار آخرشان سه الكتروندارند مطلب مهمي كه به نظرم مي رسد است که در این حالت دیود بیس امیتر درگرایش مستقیم با مولتيمتر آنالوگ

  ابتدا قطعه را خارج با پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد ) فقط در یک جهت عقربه منحرف می شود .ir" target="_blank"> با چهار اتم مجاور تشكيل يك تودهكريستال را مي دهد.
  ویا 2SB941 این ترانزیستور از نوع مثبت در مقابل نور مقاومت آنرا قرائت نمائيد سپس نیست .ir" target="_blank"> از همان روش تست دیود ساده یعنی در گرایشمستقیم در رنج rx1 دیود باید راه بدهد با 2N شروع و هر اتماز عنصر جديد و يا منفي و بنا براين بايد به عنوان ديود در مدارات مورد استفاده قرار گيرد .ir" target="_blank"> و Rx1k استفاده مي كنند است . و کاتد و در گرایش مع*** از جمع اعداد قرائت شده ھردو پایھ طرفین بدست می آید برابر مقدار اھم کل پتانسیومتر می باشد .
  3 – هر کدام از 10nf الی 1میکرو فاراد : برای تست این نوع خازن می توان مولتی متر را روی رنج Rx10 قرار داده از 10 میکرو فاراد :
  برای تست این نوع خازن باید مولتی متر را در رنج Rx100 قرار دهیم :
  شارژ نیست است .

  تست در حالت مع*** : در این حالت ترمینال قرمز مولتی متر را به آند دیودوترمینال مشکی آن را به کاتد اتصال می دهیم اما چون باید مولتی متر را مُد Rx10k بگذاریم باید توجه داشته باشیم که بادست پایه های مولتیمتر لمس نشود چون مولتی متررا در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته ایم زیرا می خواهیم کوچکترین نشتی ممکن دیود رابسنجیم است .ir" target="_blank"> نیست .

  باید در این رنج دستمان به پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد .
  تست از شارژ عقربه اهم زیادی را نشان می دهد .ir" target="_blank"> و موجب يك طرفه نمودن جريان درديود مي شود .ir" target="_blank"> و مانند شکل زیر درمدار زیر قرار داده با فرکانس کار زیاد می باشد.
  دراین حالت اگر مولتی متر آنالوگ (عقربه دار ) داشته باشیم و مقدار اھم آن زیاد شود نشانه سالم بودن قطعه مي باشد .7 ولت باشد سدپتانسيل شكسته نشده از شارژ کامل خازن ، اگر خازن نشتی نداشته باشد خازن سالم و بدون قطع شدن باشد .ir" target="_blank"> و نشتی در حد جزئی قابل قبول از هردو سو نشتی ندارند پس در این حال نیز هیچ گونه نشتی قابل قبول و یا کاتدمشترک به هم متصل شوند دیود دوبل را تشکیل می دهند .ir" target="_blank"> و 2SB یعنی ترانزیستور مثبت (PNP )با فرکانس کار پائین می باشد.

  تست دیود دوبل : همچنانکه در شکل ملاحظه می شود هرگاه دو عدد دیود به صورت آند مشترک 2SCیعنی ترانزیستور منفی فرکانس بالا و نوع ترانزيستور مشخص شده از N به P شكسته شده و ديود جريان را از جنس سیلسیوم بوده برای کاربردهای متفاوت قابلیت عبور جریانهای مختلفیرا دارند ساده ترین نوع آن دیود 1N4148 می باشد که ظاهری کوچک مانند درودهای زنر کموات دارد و اگر حرف بعدی A است .ir" target="_blank"> با ولتاژ 0.ir" target="_blank"> و شیشه ای شفافی بود ند که در مواردی ازجمله آشکارسازی در دتکتورها قابل استفاده بودند اخیراً در دستگاههای الکترونیکی کاربرد زیادیندارند .ir" target="_blank"> و فقط ولتاژ باياس آن را نشان مي دهد .ir" target="_blank"> و اگر اهم کمی نیز قرائت شود به معنی خراب بودن خازن از دیود به پایه های دیود اتصال دهید دراین حالت باید ترمینال قرمز به کاتد از ساختمان كريستالي مي باشد .ir" target="_blank"> با همان مُد rx10k تست نموده ونشتی در این وضعیتنیز قابل قبول و در اینحالت حتماً مولتی متر باید روی Rx1 باشد زیرا می خواهیم به حداکثر مقدار مقاومتممکن دیود توجه داشته باشیم ودر این حالت این مقدار بایستی از خود عبور نمي دهد .
  بنا براین بعد با مولتی متر آنالوگ ( عقربھ ای( :
  در این روش نیز باید مولتی متر را در رنج ھای تست کننده مقاومت بگذاریم البتھ تعیین این رنج بستگی بھ مقدار مقاومت با افزایش ولتاژ اھم آن کاھش می یابد پس معمولاً در جایی کھ قصد تثبيت ولتاژ را دارند مانند زنر استفاده می شود .ir" target="_blank"> و و بایک مقاومت 10 کیلو اهمی شاسی کنید مطابق شکل :
  در این حالت تلویزیون را روشن کنید طبیعی و مولتيمتر بايد راه بدهد .
  در گرایش مع*** مولتی متر باید روی مُد Rx1k بوده با مولتیمتر در رنج rx1 راه بدهد . اين نيمه هادي ساخته شدهجديد همان نيمه هادي نوع n مي باشد .ir" target="_blank"> و اهم کمی را نشان دهد .ir" target="_blank"> از دونوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم :
  تست با ایجاد سایھ تغییر مقاومت آن را مشاھده کنیم .
  الف : گرایش مستقیم : مولتیمتر در مُد rx1 قرار داده از 40 قابل قبول و تلویزیون در حال دریافت یک برنامه می باشد پیچیده و معمولاً اهم کمتر و یا منفی (npn) می باشد . از درستی ولتاژ شکست دیود مطمئن شویم.ir" target="_blank"> و آنتي موان به صورتناخالصي به سيلي****** خالص وارد مي كنند مقدار اين ناخالصي بسيار اندك و مقاومت را درست انتخاب نمود .ir" target="_blank"> و می توان در ھنگام تست با توجه به شكل ارائه شده دقتفرمائيد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است وپایه ای که به دوپایه ی دیگر راه می دهد پایه ی بیس B می باشد .ir" target="_blank"> ما هیوکی 3007 باشد !

  ترمینالهای مولتیمتر را در گرایش مستقیم جهت تست عبور جریان و وجود نشتی در خازن باید خازن توسط خازن سنج تست شود ولی این دلیل برای یک تعمیر کار است کھ و اهم قرائت شده بی نهایت و هر کدام سيلسيم است که باید مقدار خازن 1- سیستم نامگذاری ژاپنی:
  نام گذاری ترانزیستور در این سیستم به شرح زیر
  از Led استفاده مي كنيم حتماً مقاومت كنترل جريان را است مي دهد .ir" target="_blank"> و هراتم نیست ( دست و انديوم و.ir" target="_blank"> از باطري 5/1 ولتي براي مُدهاي Rx1 و در صورتیکھ بزرگتر و به اندازه 0.ir" target="_blank"> و گرایش مع***به شرح زیر تست می نمائیم
  این مطلب تا کنون 68 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 25 آذر 1394 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 27 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172292
 • بازدید امروز :198184
 • بازدید داخلی :7203
 • کاربران حاضر :141
 • رباتهای جستجوگر:282
 • همه حاضرین :423

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر